Slide 4 Slide 3 Slide 1 Slide 2

กฎหมายภาษีใหม่ : ท.ป.228/2557 เกณฑ์สิทธิการรับรู้รายได้รายจ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของ นิติบุคคล PAE

กฎหมายภาษีใหม่ : ท.ป.228/2557 เกณฑ์สิทธิการรับรู้รายได้รายจ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของ
นิติบุคคล PAE

อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ท.ป. 228/2557 เรื่องการใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้
และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ยกเลิก
ความในข้อ 3.7 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.
155/2549 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความตามท.ป. 288/2557 ฯ แทน ซึ่งข้อความตามข้อ 3.7 ใหม่มีสองส่วน ได้แก่
ส่วนแรก เป็นข้อความที่เหมือนเดิม คือ
“การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิตามข้อ 2 โดยให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้และรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ดังต่อไปนี้
(1) ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายได้และรายจ่ายทั้งจำนวนเมื่อมีการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการขายนั้น
(2) ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีมารวมคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือ
(3) ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามงวดที่ถึงกำหนดชำระโดยให้ใช้วิธีการคำนวณ
ตามอัตรากำไรขั้นต้น
การคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายตาม (2) และ (3) ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามวิธีการทางบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้เลือกใช้วิธีหนึ่งวิธีใดตาม (2) หรือ (3) เพื่อคำนวณ
รายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดแล้ว ให้ใช้
วิธีนั้นตลอดไปสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดี
กรมสรรพากร

ส่วนที่สอง เป็นกฎหมายที่กำหนดขึ้นใหม่ ได้แก่
การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกิจการที่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities) ตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งประกอบกิจการขายอสังหา-
ริมทรัพย์ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิตามข้อ 2 โดยให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป
*** ดังนั้น นิติบุคคลที่เป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เช่น บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้มาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่ (PAE) จึงสามารถรับรู้รายได้และรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลตามมาตรฐานการบัญชี (น่าจะรวมถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์) ได้
ผลก็คือขจัดความแตกต่างในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามบัญชี กับรายได้และรายจ่ายทางภาษีสำหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขจัดปัญหา Defer tax ไปได้ ***
นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ออกคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ป.148/2557 เป็นแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าพนักงาน
สรรพากรในเรื่องเดียวกันนี้ โดยคำสั่งดังกล่าวยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.61/2539
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

No Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.