Slide 4 Slide 3 Slide 1 Slide 2

ข่าวสาร

มาตรฐานไทยกับอาเซี่ยน

Read More

กฎหมายภาษีใหม่ : ท.ป.228/2557 เกณฑ์สิทธิการรับรู้รายได้รายจ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของ นิติบุคคล PAE

กฎหมายภาษีใหม่ : ท.ป.228/2557 เกณฑ์สิทธิการรับรู้รายได้รายจ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ของ นิติบุคคล PAE อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ท.ป. 228/2557 เรื่องการใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ยกเลิก ความในข้อ 3.7 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 155/2549 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ....

Read More

การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 228/2557 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 วรรคสองและวรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2527 อธิบดีกรมสรรพากร จึงมี คำสั่งวางทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในของข้อ 3.7 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใช้ เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ....

Read More

การคำนวณกำไรสุทธิและเงินได้สุทธิสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 148/2557 เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและเงินได้สุทธิสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และแนะนำผู้เสียภาษีในการคำนวณกำไร สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ จะนำไปคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร หรือในการคำนวณ เงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบกิจการขาย อสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.61/2539 เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและเงินได้ สุทธิสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 1...

Read More

ความคืบหน้า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557

สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557 ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จานวน 28 ฉบับ แล้วดังนี้ A: กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงแนวทางที่นาไปปฏิบัติในสาระสาคัญจากฉบับเดิมและฉบับจัดทาใหม่ กลุ่ม PACK5 1. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม...

Read More